DOĞAKA - Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı | www.doguakdeniz2023.org
Ana Sayfa Öneri Formu İletişim
2016 Yılı Çalışma Programı
Görüş ve önerileriniz için tıklayınız.

 
TR63 Bölge Planı 2014-2023 TR63 Bölgesi Mevcut Durum Analizi TR63 Bölge Planı 2014-2023 Analiz Çalışmaları
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından gelecek yıl uygulanacak faaliyetler ve destek programlarına ilişkin 2016 Yılı Çalışma Programı hazırlıkları başlatılmıştır. Bu kapsamda görüş ve önerilerinizi yan taraftaki görüş formunu doldurarak bizlere iletebilirsiniz. Kolaylık sağlaması için formda bulunan konular ile ilgili örnek projeler aşağıda "Çalışma Programı Konu Başlıkları ve Örnek Projeler" başlığı altında listelenmiştir. Bununla beraber, söz konusu formu doldururken bilinmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunlar;

1. Ajansımız tarafından sponsorluk faaliyetleri desteklenmemektedir.
2. Faaliyetlerin gerekçesi ve somut faydaları mümkün olduğunca ifade edilmelidir.
3. Fuar katılımlarında Ajansımız tarafından organizasyon planlaması, tercüme ve görüşme gibi ortak giderlere yönelik destekler sağlanmaktadır. Fuarlara Ajans ile birlikte katılacak özel sektör temsilcileri, ulaşım, konaklama ve navlun gibi giderlerini KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı gibi kurum kaynaklarından veya kendi kaynaklarından karşılayacaktır.
4. Öneriler TR63 Bölge Planı (2014-2023) ile uyumlu olmalıdır. TR63 Bölge Planı'na www.dogaka.gov.tr web sitesi planlama bölümünden ulaşılabilmektedir. TR63 Bölge Planı öncelikleri hakkında bilgi aşağıdaki bölümde verilmiştir.

Çalışma Programı Konu Başlıkları ve Örnek Projeler


Ajansımız tarafından gerçekleştirilecek faaliyet ve destek programları, alttaki ana başlıklar altında kategorize edilmiştir. Formu doldururken alttaki başlıklardan birinin seçilmesi gerekmektedir.

A. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri
(Ajansın kurumsallaşmasına yönelik faaliyetler ile insan kaynakları ve eğitim faaliyetleri)

• Yurt içi ve yurt dışı sektörel çalışma ziyaretleri
• Girişimcilik Eğitimleri
• Dış ticaret, markalaşma vb. eğitimler (Teknik Destek kapsamında gerçekleştirilebilecek kurum içi eğitimler bu bölümde değerlendirilmeyecektir.)

B. İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri
(Ajansın yazılı ve görsel medya ilişkileri, faaliyetlerinin tanıtımı çalışmaları, Yurtiçi ve Yurtdışı Çalışma Ziyareti, fuar faaliyetleri)

• Ajans tarafından gerçekleştirmesi önerilen bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri
• Bölgemizde öne çıkan ürünlerin Coğrafi İşaret Tescil Başvuruları
• Ulusal ve uluslararası fuar katılımları (Fuar önerilerinde fuar adı ve gerekçesi, potansiyel katılımcılar ifade edilmelidir)
• Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, çalıştay ve panel faaliyetleri

C. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri
(Araştırma, Planlama, İşbirliği, Sektörel Çalışma, Fizibilite, Rapor Faaliyetleri)

• Sektörel/tematik fizibilite raporlarının hazırlanması
• Sosyal girişimcilik/yenilikçilik/kırsal alanlarda tarım dışı istihdamı artırmaya yönelik araştırma çalışmaları
• Analize ve raporlamaya dayalı büyük ölçekli kamu yatırımları önerileri
• Eğitim hizmetlerini işgücü talebine uyumlu hale getirecek nitelikte çalışmalar
• Bölgeyi doğrudan etkileyen bölge dışı gelişmelerin sosyoekonomik etkileri ve çözüm önerilerine yönelik

D. Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetleri
(Mali Destek Programı öncelikleri, Güdümlü Proje faaliyetleri)

• 2016 – 2018 yılları arasında destek programları kapsamında ele alınması önerilen sektörler ve öncelikleri (2015 yılında Turizm sektörüne yönelik Kamu ve KOBİ projeleri desteklenmiştir)

E. Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri
(Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri)

• Çok taraflı işbirliğine-ortaklık geliştirmeye yönelik faaliyetler (Örn. Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliğinde Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu oluşturulmuş ve platform tarafından gastronomi ve mozaik turizmine yönelik proje hazırlanmaktadır. Benzer oluşumlar çevre illerde yer alan kurumlar ile işbirliği içerisinde farklı sektörel/tematik alanlarda gerçekleştirilebilir)
• Yurt içi ve yurt dışında iş ve yatırım ortamı (bölge, sektör, potansiyel yatırım alanları) tanıtım faaliyetleri
• Yatırımcı rehberi ve bölgesel-sektörel tanıtım materyallerinin (film, bröşür vb.) hazırlanması

TR63 Bölge Planı (2014-2023) Bilgi Notu


Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinden oluşan Doğu Akdeniz Bölgesinin ekonomik ve sosyal kaynaklarını daha etkin kullanmak amacıyla hazırlanan ve 2014-2023 dönemini kapsayan TR63 Bölge Planı Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu tarafından 30.12.2014 tarihinde onaylanmıştır.
Katılımcılık esasına dayanılarak kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinden yaklaşık 1.250 paydaşın katkılarıyla hazırlanan Bölge Planı, ulusal öncelik ve stratejiler ile yerel kaynak ve ihtiyaçların bir sentezi olarak ele alınmıştır.

"Nitelikli insan kaynağı ve gelişmiş altyapı olanakları ile rekabet gücü ve yaşam kalitesi yüksek bölge" olarak belirlenen plan vizyonu, ulusal ve uluslararası ölçekte öne çıkan sanayi sektörü başta olmak üzere ekonomik ve sosyal sektörlerde insan kaynaklarının geliştirilmesini, kentsel ve kırsal yaşam alanlarında yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki ve sosyal altyapı olanaklarının iyileştirilmesini ve gelişmiş insan kaynağı ile birlikte ekonomik sektörlerde Ar-ge ve ortak kullanım altyapısını da geliştirerek bölgesel rekabet gücünün artırılmasını temel amaçlar olarak ortaya koymaktadır.
7 adet gelişme ekseni, 34 adet öncelik ve 140 adet tedbirden oluşan Bölge Planı www.dogaka.gov.tr web sitesi planlama bölümünde yer almaktadır.

Gelişme Eksenleri ve Öncelikleri


GELİŞME EKSENİ 1. ENERJİ ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI

Öncelik 1. TR63 Bölgesi'nin Enerji Üretim Kapasitesi Artırılacaktır.
Öncelik 2. TR63 Bölgesi'nde Enerji Üretimine Yönelik Yatırım Ortamı İyileştirilecektir.
Öncelik 3. Elektrik İletimi, Dağıtımı ve Kullanımında Verimlilik ve Tasarruf Artışı Sağlanacaktır.

GELİŞME EKSENİ 2. SANAYİDE REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ

Öncelik 1. TR63 Bölgesi sanayi teknolojisinin düşük-orta seviyeden orta-yüksek seviyeye geliştirilecektir.
Öncelik 2. Üretim yeteneğinin geliştirilmesi amacıyla ihtisaslaşmış Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi oluşumları yaygınlaştırılacaktır.
Öncelik 3. Patent, marka ve coğrafi işaret gibi sınai mülkiyet haklarına ve yeni ürünlerin korunmasına yönelik uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.
Öncelik 4. TR63 Bölgesi'nde üretim kompozisyonu endüstriyel simbiyoz uygulamaları ile genişletilecektir.
Öncelik 5. TR63 Bölgesi'nde kümelenme uygulamaları başlatılacaktır.
Öncelik 6. Sanayi sektöründeki firmaların ihracat kapasiteleri geliştirilecektir.
Öncelik 7. Yatırım süreçlerinde kolaylaştırıcılık ve danışmanlık etkinleştirilecektir.

GELİŞME EKSENİ 3. TARIMDA YAPISAL DÖNÜŞÜMÜN SAĞLANMASI VE KIRSAL KALKINMA

Öncelik 1. Üretim ve pazarlama teknikleri geliştirilerek TR63 Bölgesi'nin tarımsal üretim değeri artırılacaktır.
Öncelik 2. Tarımsal arazilerin kullanımında ölçek ekonomisi hedeflenecek, sulama altyapısına yönelik yatırımlar tamamlanacaktır.
Öncelik 3. TR63 Bölgesi'nin hayvancılık sektörü üretim değeri artırılacaktır.
Öncelik 4. Tarımsal örgütlerin etkinliği artırılacak, tarımsal örgütlülük bilinci geliştirilecektir.
Öncelik 5. Gıda üretiminde ve tüketiminde Gıda Güvenliğinin sağlanması esas alınacaktır.
Öncelik 6. Kırsalda ekonomik ve sosyal altyapı iyileştirilecektir.

GELİŞME EKSENİ 4. LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ

Öncelik 1. İskenderun Lojistik Köyü ile Antakya ve Osmaniye Destek Merkezleri kurulacak ve Türkoğlu Lojistik Merkezi ile Entegrasyon Sağlanacaktır.
Öncelik 2. Organize Sanayi Bölgeleri ve büyük işletmelerin ulaşım altyapısı iyileştirilecektir.
Öncelik 3. Gümrük kapılarının etkinliği artırılacaktır.
Öncelik 4. Lojistik ve gümrük işlemlerinde insan kaynağı potansiyeli geliştirilecektir.

GELİŞME EKSENİ 5. TURİZM POTANSİYELİNİN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

Öncelik 1. TR63 Bölgesi termal turizm kaynakları ile sağlık turizminde marka haline getirilecektir.
Öncelik 2. TR63 Bölgesi'nin inanç ve kültür turizmi altyapısı iyileştirilecektir.
Öncelik 3. TR63 Bölgesi'nde gastronomi turizmi geliştirilecektir.
Öncelik 4. TR63 Bölgesi'nde alternatif turizm çeşitliliği kırsal kalkınma politikaları ile entegre bir şekilde geliştirilecektir.
Öncelik 5. Deniz ve doğal su kaynaklarının turizm sektöründeki payı artırılacaktır.

GELİŞME EKSENİ 6. KENTSEL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ


Öncelik 1. TR63 Bölgesi'nde kanalizasyon hizmeti ve atık arıtma hizmeti verilen nüfus oranı Türkiye ortalamalarına yükseltilecektir.
Öncelik 2. Katı atıkların bertarafına yönelik düzenli depolama alanları yapılacak ve katı atık yönetiminde geri dönüşüm sistemleri yaygınlaştırılacaktır.
Öncelik 3. Ulusal stratejilerle paralel olarak kentsel dönüşüm çalışmaları önceliklendirilecektir.
DOĞAKA - Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı DOĞAKA - Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı | www.doguakdeniz2023.org KA İnternet Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.